Terms
Deze voorwaarden kunnen u op verzoek worden gemaild.

 

Algemene Leveringsvoorwaarden Sooz Made It

 

 

 

Artikel 1. Partijen.

1.1. Opdrachtgever

Onder ‘opdrachtgever’ wordt verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Sooz Made It opdracht heeft gegeven tot levering of vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden. In het kader van aankopen via Internet, wordt onder opdrachtgever verstaan: consument. In dit verband wordt onder opdracht verstaan: het doen van een aankoop via de website.

 

1.2. Sooz Made It

Sooz Made It gevestigd te Spijkenisse, die een opdracht als genoemd onder art.1.1 heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte heeft uitgebracht.

 

Artikel 2. Algemeen.           

 

2.1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij totstandkoming, nakoming en op de inhoud van alle tussen Sooz Made It en opdrachtgever gesloten overeenkomsten, offertes, leveringen en vervaardigde zaken.

 

2.2. Indien door de opdrachtgever gehanteerde leverings- of inkoopvoorwaarden op enigerlei wijze afwijken van de algemene voorwaarden van Sooz Made It, dan prevaleren de algemene voorwaarden van Sooz Made It.

 

 

Artikel 3. Offertes.

 

3.1. Op alle offertes, de eventuele acceptaties ervan, alsmede op de daaruit voortvloeiende overeenkomsten zijn de hier vernoemde algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.

 

3.2. Het uitbrengen van een offerte, is altijd vrijblijvend en verplicht Sooz Made It op geen enkele wijze tot het aangaan van een overeenkomst.

 

3.3. Bij offertes, bestaande uit meerdere afzonderlijk geprijsde onderdelen, heeft Sooz Made It geen verplichting tot levering van een gedeelte of gedeelten van de offerte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

 

3.4. De overeenkomst komt tot stand door middel van schriftelijke acceptatie van de offerte door de opdrachtgever of door vooruitbetaling van de voor het geheel opgegeven prijs door de opdrachtgever.

 

 

Artikel 4. Prijzen.

 

4.1. Tenzij anders vermeld, worden alle prijzen opgegeven in Euro’s, inclusief BTW.

 

 

Artikel 5. Levering.

 

5.1. Door Sooz Made It opgegeven aflever- en opleveringstijden en –data zijn niet bindend en zijn slechts te beschouwen als een inspanningsverplichting voor Sooz Made It en hebben uitdrukkelijk geen fataal karakter, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

5.2. Ingeval van levering volgens offerte, is de opdrachtgever gehouden binnen 8 dagen na de levering te onderzoeken of Sooz Made It de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Indien dit naar zijn overtuiging niet het geval is, dient hij Sooz Made It hiervan binnen deze termijn schriftelijk in kennis te stellen.

 

5.3. Ingeval van levering volgens offerte, zal de nakoming door Sooz Made It van de overeenkomst als deugdelijk worden beschouwd, indien binnen de in art. 5.2 gestelde termijn geen ingebrekestelling van de opdrachtgever is ontvangen.

 

5.4. Verzending van goederen geschiedt voor risico van opdrachtgever tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

  

 

Artikel 6. Betalingen.

 

6.1. Sooz Made It werkt op basis van vooruitbetaling en behoudt zich het recht voor met de vervaardiging en/of levering pas te beginnen na het ontvangen van volledige betaling van de opdracht.

 

6.2. Indien Sooz Made It zich genoodzaakt ziet de zaak voor te leggen aan de bevoegde rechter, of voor de bevoegde rechter wordt gedaagd, zullen alle gemaakte proceskosten ten laste komen van de wederpartij indien deze door de rechter in het ongelijk wordt gesteld en is wederpartij in dat geval verplicht tot algehele vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten.

 

6.3. Geleverde goederen blijven eigendom van Sooz Made It totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.   

 

6.4. Ingeval opdrachtgever niet tijdig betaald, is Sooz Made It gerechtigd het aankoopbedrag, vermeerderd met alle kosten gemaakt om dit aankoopbedrag te incasseren, te verhalen op opdrachtgever.

 

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid.

 

7.1.    Sooz Made It staat in voor een correcte uitvoering van de overeenkomst en is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij dit volgens de geldende verkeersopvattingen onmogelijk is.

 

7.2. Tekortkomingen van Sooz Made It in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan deze worden toegerekend, indien zij volgens de wet of geldende verkeersopvattingen niet voor zijn rekening kunnen komen of niet aan zijn schuld te wijten zijn (overmacht).

 

7.3. Sooz Made It is slechts aansprakelijk voor schade aan geleverde zaken of schade aan de eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voorzover het ontstaan van zulke schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Sooz Made It en/of door deze ingeschakelde derden.

 

7.4. Iedere vorm van aansprakelijkheid als bedoeld in de leden van art. 7, is te allen tijde en onder alle omstandigheden beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkige of beschadigde zaak of tot vervanging van de betreffende zaak of een onderdeel daarvan en zal nimmer het factuurbedrag te boven gaan.

 

7.5. De meeste produkten van Sooz Made It zijn geheel of gedeeltelijk handgemaakt. Daardoor kunnen kleine verschillen optreden bij het vervaardigen van meerdere dezelfde producten. Deze verschillen zijn een logisch gevolg van de fabricagemethoden, gehanteerd door Sooz Made It en kunnen niet gezien worden als tekortkomingen of onvolledigheden en kunnen daardoor nooit een reden zijn tot afkeur van deze producten.

 

 

Artikel 8. Intellectueel eigendomsrecht.

 

8.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft Sooz Made It te allen tijde de enige rechthebbende van het auteursrecht op door Sooz Made It vervaardigde tekeningen, foto’s, ontwerpen en andere werken waarop auteursrecht van toepassing is of kan zijn. Verveelvoudiging hiervan op welke wijze dan ook is niet toegestaan, tenzij schiftelijk anders is overeengekomen.

 

8.2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, verkrijgt de opdrachtgever het recht tot gebruik van de door Sooz Made It in het kader van de overeenkomst geleverde werken als bedoeld in art. 8.1. Voor opdrachtgevers die een bedrijf voeren, is dit recht beperkt tot normaal gebruik in het kader van de bedrijfsvoering van de opdrachtgever, met inachtneming van art. 8.1.

 

8.3. De opdrachtgever garandeert Sooz Made It dat door nakoming van de overeenkomst en met name door verveelvoudiging of het openbaar maken van zaken of werken welke van de opdrachtgever zijn ontvangen, geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden. De opdrachtgever vrijwaart Sooz Made It nadrukkelijk voor alle aanspraken die derden op grond van wet of regelgeving kunnen maken.

 

Artikel 9. Toepasselijk recht.

 

9.1. De overeenkomst in al haar onderdelen wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Als rechter wijzen partijen de rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Sooz Made It.

 

 

Artikel 10. Wet kopen op afstand

 

10.1. In het kader van de 'Wet Kopen op Afstand' heeft de consument bij het doen van aankopen via Internet recht op

een 'afkoelingsperiode' van 14 dagen na aflevering van het product. Binnen deze periode mag een product worden teruggestuurd zonder opgaaf van reden, waarbij de klant zelf de portokosten voor het terugsturen dient te betalen. Wordt een bestelling aan de deur reeds geweigerd, dan worden te allen tijde alle door ons gemaakte (verzend)kosten in rekening gebracht.

 

Wanneer u zich heeft bedacht over een via deze site gedane bestelling en u wenst de goederen te retourneren, doet u dit dan direct na ontvangst. Omdat verzending altijd voor rekening en risico van de verzender geschiedt, dient het pakket deugdelijk verpakt en voldoende gefrankeerd te zijn (onvoldoende gefrankeerde post wordt reeds door TPG Post geweigerd). Wanneer de teruggezonden goederen compleet, in originele/onbeschadigde verpakking en ongebruikt zijn, dan storten wij het door u betaalde aankoopbedrag zo spoedig mogelijk terug op uw rekening, waarbij u er rekening mee moet houden dat Sooz Made It de gemaakte kosten voor betalingsverkeer in kan houden op het tegoed. Voeg voor een snelle afwikkeling ook altijd de aankoopfactuur (of een kopie) bij met de vermelding 'annulering' en uw bank- of girorekeningnummer.

 

Bij een juiste toepassing van het retourrecht zijn beide partijen gehouden de wederzijds verrichte prestaties terug te draaien. Kan de koper het ontvangen product niet, slechts gedeeltelijk of in verslechterde toestand terugleveren, dan zal hij de waardevermindering moeten compenseren. Dit geldt echter niet wanneer de waardevermindering uitsluitend terug te voeren is op het controleren van het ontvangen product, zoals dat bijvoorbeeld ook in een winkel mogelijk zou zijn geweest. De koper kan het risico van waardevermindering beperken indien hij de zaken niet in gebruik neemt en handelingen nalaat die de waarde van het product beïnvloeden.

 

De in dit artikel genoemde retourgarantie geldt in de omschreven hoedanigheid uitsluitend voor particulieren.

 

 

                                                                                ---